Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokov optimalen razvoj.

Svetovalni delavec se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. PREDNOSTI ZGODNJE OBRAVNAVE:Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha.

 • S starostjo se določeni napačni vzorci (npr. gibalni, govorni) utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše.
 • Otrokove razvojne težave na določenem področju, če niso ustrezno obravnavane, lahko ovirajo razvoj na drugih področjih in lahko vplivajo na pojav dodatnih težav.

Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave. Z individualnim pristopom in posebnimi metodami specialni pedagog otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju in v življenju.

Področja dela:

 1. Svetovalno delo z otroki
  • Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri vključitvi v drugo skupino in pri prehodu v šolo
  • Opazovanje otrok v skupini in odkrivanje otrok, ki imajo primanjkljaje ali odstopanja v razvoju ter spremljanje njihovega razvoja
  • Razumevanje otrokovega odzivanja v zanj stresnih situacijah (rojstvo sorojenca, selitev, ločitev staršev, smrt itd.) in pomoč otroku ob čustvenih stiskah (strahovi, težave s hranjenjem, s spanjem, nemir, agresivni izbruhi itd.)
  • Pomoč otrokom s težavami in spodbujanje njihovega najboljšega možnega razvoja na socialno – čustvenem področju, pri prilagajanju v skupini, na področju gibanja oz. motorike, mišljenja (pozornost, koncentracija, splošna poučenost) in komunikacije
  • Pomoč otrokom s posebnimi potrebami
  • Vodenje osebnih map otrok z odločbo
 1. Svetovalno delo s starši – z družinami
  • Svetovanje po telefonu in e-pošti, pogovori in sestanki
  • Priprava brošur in člankov o vzgojni tematiki, priporočanje strokovne literature staršem
  • Predavanja za starše

Informiranje staršev in skrbnikov o možnosti pridobitve pomoči ob zaznanih razvojnih ali čustveno vedenjskih težavah otrokPodpora družinam, ki prihajajo iz tujega okolja

  • Podpora družinam s posebnimi socialnimi razmerami;
 1. Svetovalno delo s strokovnim kadrom – z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
  • Odzivanje na predloge in specifične potrebe strokovnega kadra (izbira strokovne literature, izmenjava izkušenj in mnenj o otroku, spodbujanje primerov dobre prakse itd.)
  • Svetovanje strokovnemu kadru, predlaganje možnih rešitev oz. alternativ za sodelovanje z otrokom, skupna načrtovanja za vzgojno – izobraževalno delo
  • Podpora strokovnemu kadru pri sodelovanju s starši, sodelovanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih
  • Koordinacija dela strokovnih skupin za pripravo individualiziranih programov na podlagi odločbe ZRSŠ o umerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • Sodelovanje na aktivih in pedagoških konferencah strokovnega kadra
 1. Sodelovanje z vodstvom vrtca
  • Posvetovanje z vodstvom, sprotno obveščanje o svojem delu in strokovnih opažanjih, dajanje pobud in predlogov
  • Svetovanje in spodbujanje k izboljševanju kakovosti vzgojno – izobraževalnega dela, medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi in s starši
 1. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
  • Center za zgodnjo obravnavo (pediater, klinični psiholog, defektolog, specialni pedagog, logoped, socialni delavec), Komisija za otroke s posebnimi potrebami, center za mentalno zdravje
  • Svetovalni centri in zavodi
  • Povezovanje s svetovalnimi delavci drugih vrtcev – aktiv svetovalnih delavcev
  • Center za socialno delo
  • Osnovna šola
  • Povezovanje z ustreznimi službami v ZD (pediater, logoped, psiholog ipd.)
 1. Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje

Spremljanje strokovne literature

Seznanjanje z novostmi v okviru lastne stroke na seminarjih in strokovnih posvetih

 

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost