PROJEKTI

VKLJUČENOST V POSKUSE, PROJEKTE IN PROGRAME

POSKUS UVAJANJA TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN        PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OŠ

V šolskem letu 2018/2019 je bila šola vključena v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Šola se je prijavila na poskus, predstavila vsebino staršem in pridobila soglasje za uvedbo prvega tujega jezika kot obveznega v prvi razred in uvedbo drugega tujega jezika v sedmi razred. Za učence od 4. do 7. razreda pa se bo izvajal tuj jezik kot neobvezni predmet. V enaki obliki šola v poskusu sodeluje tudi v tem šolskem letu.

Potreba po spremembi razširjenega programa izhaja iz sodobnih strokovno-didaktičnih spoznanj, da poleg ukrepov na sistemski ravni program spremenimo  tudi kakovostno. Namen razširjenega programa osnovne šole je spodbujati celostni razvoj učenca, prispevati h kakovosti uresničevanja ciljev osnovnošolskega izobraževanja s tem, da bogati in nadgrajuje obvezni program, omogoča večjo izbirnost, spodbuja in usmerja učenca k samoregulativnemu, vseživljenjskemu učenju in trajnostnemu razvoju ter aktivni participaciji v ožjem in širšem družbenem okolju. Razširjeni program osnovne šole predstavlja priložnost za sistematično spodbujanje nekaterih vidikov gibalnega, psiho-socialnega (čustveni, moralni, socialni) in spoznavnega razvoja, ki so pri rednem pouku manj poudarjeni. Poudarek bo na pridobivanju veščine učenje učenja za uspešno  samostojno  učenje, razvijanju  sodelovalne kulture za kakovostno sporazumevanje in  socialno opolnomočenje; razvijanju strpnosti, sprejemanju drugačnost (etično, spolno, versko) ter krepitvi zavedanja in spoštovanja pravic in odgovornosti; skrbi za redno gibanje in zdravje; razvijanju praktičnih življenjskih veščin. Za uresničevanje navedenih ciljev je potrebno upoštevati  individualne  zmožnosti učenca, njegove  potrebe, interese in potenciale, kot Razširjeni program opredeljuje delovna skupina za pripravo koncepta.

Koncept razširjenega programa tako zajema področja, ki so po dosedanjih opredelitvah v Zakonu o OŠ (UL RS št. 12/1996, št. 81/2006, št.63/2013. in jih opredeljuje 20.čl ZOsn: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Poskus, v katerem sodeluje šola, pa k temu konceptu dodaja še obvezen prvi tuj jezik v prvem razredu in obvezen drugi tuj jezik v sedmem razredu, s čimer soglašajo starši, ter zdrav življenjski slog, ki sedaj postaja sestavni del programa in je sistemiziran. Z vključitvijo postane obvezen, se pa ne ocenjuje. Drugi tuj jezik v sedmem razredu postane obvezen predmet, ki  se v času poskusa oceni, če pa je učenec ocenjen negativno, se ocena ne vpiše v spričevalo. Tudi pozitivna ocena se učencem ne upošteva pri splošnem uspehu. Vsebinska opredelitev koncepta je opredeljena pri predstavitvi razširjenega programa.

Vodja projektne skupine: Andreja Urbanč

PROJEKTI NA PODROČJU ANGLEŠČINE

V sklopu pouka angleščine bodo učenci vključeni v različne mednarodne projekte. Šola je registrirana na uradnih straneh www.etwinning.net (prijavljenih preko 60.000 šol iz cele Evrope) in www.iearn.org (International Education and Resource Network – največji mednarodni portal za šole s celega sveta). Na začetku ali med šolskim letom se bomo prijavljali na različne projekte, risali, fotografirali, ustvarjali in si dopisovali z vrstniki z različnih koncev sveta. Cilj projektov je spoznavanje in razumevanje drugih kultur vzporedno z utrjevanjem znanja jezika. Projekti na šolski ravni pa zajemajo tudi sodelovanje z rojenimi govorci angleščine, ki bodo učence obiskali na šoli.

Mentorice: Mojca Šterk, Janja Leskovar, Tadeja Božič, Andreja Petan

 

PROJEKT NA−MA POTI 2017−2022

(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Nosilec projekta je ZRSŠ. Projekt traja od 11. 4. 2016 do 30. 6. 2022. Cilji projekta so razvijati in preizkušati pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih vrst pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov (od vrtca do osnovnih in srednjih šol). Krepile se bodo kompetence z naslednjih področij:

 • odnos do naravoslovja in matematike,
 • razvoj in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij,
 • reševanje problemov z IKT,
 • interdisciplinarno reševanje problemov,
 • krepitev kritičnega mišljenja,
 • povezovanje med strokovnimi delavci.

V njem sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33 razvojnih, 65 implementacijskih) ter sedem fakultet. Projektni tim Vrtca Pikapolonica pri osnovni šoli Cerklje ob Krki vodi projekt, delavci šole so pridruženi člani in bodo kot implementatorji lahko sodelovali pri projektu.

Koordinatorica: Danijela Soldat 

PROJEKT KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM OŠ

Ključni cilji projekta POGUM so:

 1. razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem,
 2. opolnomočenje učencev in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Model je zasnovan tako, da bi z njim povezali obstoječo prakso in pobude, povezali že obstoječe modele ter jih nadgradili v enoten model spodbujanja podjetnosti v OŠ. Namen je zagotoviti učencem čim več praktičnih izkušenj in jih naučiti, kako uporabiti pridobljeno znanje ter kako delovati proaktivno in samoiniciativno.

V projekt je vključenih 120 osnovnih šol (30 razvojnih šol, med katerimi je tudi naša šola, ter 90 implementacijskih šol); javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji na ravni OŠ, Pedagoške fakultete, Zbornice in neprofitni zavodi ter javne raziskovalne organizacije.

Naša šola ima kot razvojna šola nalogo sodelovati pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati model na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašati skupaj z ostalimi partnerji na naši implementacijski šoli OŠ Brežice in OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

 

Koordinatorka: Martina Maček

PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, ODPRTA ZA IKT, INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno-izobraževalni zavod), omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu, in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula ter vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO, podprtih z IKT, bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21 korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa, od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. Projekt bo trajal od leta 2017 do 2022.

V šol. l. 2020/2021 bomo nadaljevali z implementacijo pridobljenega znanja in izkušenj tako v inovativnem oddelku 9. razreda kot v vseh ostalih razredih. Učitelji bodo v svoje poučevanje smiselno vključevali delo z IKT tehnologijo, ob tem pa krepili tudi digitalne kompetence in kompetence 21. stoletja. Na mesečnih četrtkovih usposabljanjih bomo načrtovali delo strokovnih delavcev, omogočili deseminacijo primerov dobrih praks ter skupaj iskali nove možnosti primerov dobre rabe. Izvedli bomo tudi samoevalvacijo in evalvacijo kompetenc tako učiteljev kot učencev ter na osnovi tega načrtovali nadaljnja usposabljanja in aktivnosti. S primeri dobrih rab, ki jih bodo pripravili učitelji, bomo sodelovali pri nastajanju vsebin spletne strani projekta www.inovativna-sola.si. V šol. l. 2020/2021 se bomo osredotočili na iskanje možnih poti za primer pouka na daljavo, se usposabljali za uporabo orodij, s pomočjo katerih bi lahko potekal pouk na daljavo, za uporabo le-teh pa usposobili tudi učence in starše.

Kot razvojna šola bomo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali z implementacijsko Osnovno šolo Boštanj. Na skupnih srečanjih bomo iskali nove možnosti smiselne uporabe IKT tehnologije pri pouku, ob krepitvi digitalnih kompetenc in kompetenc 21. stoletja, osredotočeni pa bomo tudi na izmenjavo primerov dobrih praks.

Koordinatorica: Janja Leskovar, pomočnica Asja Omerzu

ŠOLSKA SHEMA

V šolskem letu 2020 / 2021 smo znova vključeni v evropski projekt, poimenovan ŠOLSKA SHEMA. Shema pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, kar povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih. Vsem učencem bo do konca šolskega leta najmanj 15-krat ponujen dodatni obrok lokalno pridelanega sadja in zelenjave.

Koordinatorica: Dušanka Filipič

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji  tretji petek v novembru poteka tradicionalni slovenski zajtrk, ko otroci zajtrkujejo maslo, med, črni kruh, mleko in jabolka slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad.

Koordinatorica: Dušanka Filipič

BRALNA MAVRICA

V šolskem letu 2020/2021 učenci 1.–3. razreda nadaljujemo s programom Bralna mavrica, s katerim v sodelovanju s Knjižnico Brežice otrokom približamo svet knjig ter jih spodbudimo k večji uporabi knjižnice.

ČAS TRAJANJA: 1. oktober 2020 –30. april 2021 (zaključna prireditev maja 2021)

 

POTEK:

Če otrok še ni član knjižnice, to postane ob prvem obisku v knjižnici, in sicer z vpisom pri knjižničarju na centralnem pultu. Vpis je brezplačen. Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici, in sicer:

 • eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in
 • eno s seznama (Pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori.)

Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, v kateri zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest. Žig dobi vsakič, ko v knjižnico prinese risbico oziroma odgovor. Ko otrok zbere vseh 6 žigov, izpolnjeno izkaznico odda v knjižnici. Mavrična priznanja bodo podeljena na zaključni prireditvi (maj 2021). Ilustracije bodo v brežiški knjižnici celo šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu oziroma šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

Koordinatorica: Tanja Hajdinjak

EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v vrtcu in šoli izvajali EKO projekt.

EKO odbor sestavljajo: Katja Urbanč, Valentina Baznik, Katarina Polovič, Renata Baznik, Martina Maček, Mojca Šterk in Dušanka Filipič. Vse EKO vsebine, ki že potekajo v vrtcu in na šoli (zbiralne akcije, čistilne akcije, EKO kviz v povezavi s podjetjem Komunala Brežice, povezava s projektom POGUM) bomo povezali med seboj.

EKO odbor za to šolsko leto načrtuje naslednje dejavnosti in načela pri izvajanju šolskih dejavnosti:

 1. V šolski kuhinji kuharice naročajo litrske jogurte in sokove ter jih prelivajo v skodelice.
 2. Ne naročamo plastičnih žličk, slamic in plastičnih kozarcev.
 3. Racionalno porabljamo vrečke za smeti.
 4. Zbirali bomo star papir, baterije in kartuše.
 5. Učence bomo ozaveščali o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in recikliranja.
 6. Izpeljali bomo EKO kviz za učence 6. razreda v povezavi s Komunalo Brežice – povezovanje učne snovi naravoslovja in gospodinjstva v 6. razredu.
 7. Izdelali bomo škatle za odpadne baterije.
 8. EKO odbor se bo sestal vsaj trikrat v šolskem letu.
 9. Seznam aktivnosti se bo sproti dopolnjeval.

Koordinator: Dušanka Filipič

 PROGRAM NEON – Varni brez nasilja v vrtcu in osnovni šoli

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok in mladih pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivni nasilja. Poudarja pomembno vlogo vrstnikov in vrstnic, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti vrstniško nasilje. Tudi v primerih spolnega in drugih oblik nasilja lahko podpora vrstnikov in vrstnic pomembno vpliva na odločitev otroka, mladostnika ali mladostnice z izkušnjo nasilja, da le-to razkrije.

Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in drugih oblik nasilja.

Med leti 2017 in 2019 je ISA institut pod okriljem Ministrstva za zdravje programa CAP za preventivo nasilja in zlorabe otrok in Program brez nasilja nad vrstniki združil v Program NEON – Varni brez nasilja. Le-ta vključuje:

 1. Program NEON – Varni brez nasilja za vrtec (4−6 let) – Mojca Žnidarič
 2. Program NEON – Varni brez nasilja za osnovno šolo (2.−4. razred) – Jasmina Vučič, Janja Leskovar
 3. Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo ( 4.−7. razreda) – Mojca Šterk

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvedli delavnice in predavanja za starše v vrtcu, 1. , 2. in 3. triadi. V programu sodelujejo vzgojiteljica Mojca Žnidarič, učiteljice Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Mojca Šterk in svetovalna delavka Andreja Ninković. Letošnja prioritetna naloga je usposobiti še več učiteljev za izvajanje programa v vrtcu in šoli, zato poudarjamo pomen izobraževanja dodatnih učiteljev in širjenja mreže.

Koordinator: Andreja Ninković

Program zbiranja sredstev za šolski sklad

V šolskem letu 2019/2020 želimo bolj organizirano zastaviti potek zbiranja sredstev za šolski sklad, kamor želimo vključiti tako otroke vrtca kakor tudi učence šole. Poleg ustaljenih praks zbiranja sredstev (zbiranje starega papirja, donacije) želimo povečati sodelovanje s starši in našo lokalno skupnostjo ter na ta način prispevati k boljšemu povezovanju šole in okolice. V letošnjem šolskem letu želimo zbiralne akcije izvajati na mesečni ravni s pomočjo različnih dejavnosti: športne igre, avkcije slik, prodaja peciva, ipd.

Mentorici programa: Mojca Šterk,  Valentina Baznik

TRAJNOSTNA MOBILNOST V OSNOVNIH ŠOLAH- “Gremo PEŠ”

V šolskem letu 2020/2021 smo se priključili projektu TRAJNOSTNA MOBILNOST- projekta Ministrstva za infrastrukturo, katerega namen je, da pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! spodbujamo učence, da se v šolo in iz nje odpravijo na način trajnostne mobilnosti (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom ali s skupno vožnjo z avtomobilom).

Otroci, ki v šolo pridejo aktivno ali trajnostno, imajo s tem priložnost, da vsak dan storijo nekaj dobrega zase in za svoje okolje. Aktivna pot v šolo je naložba za prihodnost, pomembna za zdravje in dobro počutje otrok, prispeva k razvoju njihove samostojnosti in socialnih veščin ter omogoča otrokom praktično učenje veščin za udeležbo v prometu.

Koordinatorica projekta: Lidija Vinkler

 

POLICIST LEON SVETUJE

Preventivni projekt Policist Leon svetuje je namenjen učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole. Izvaja ga vodja policijskega okoliša PP Brežice Vladimir Simič.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji in starši ter policijo.

Koordinatorica: Lidija Vinkler in razredniki 5.razreda

(Skupno 625 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost